De Polderrakkers is een open Christelijke basisschool; iedereen die de grondslag van onze school respecteert is welkom. Een basisschool neemt een belangrijke plek in, in het leven van een kind. Gedurende 8 jaar draagt de basisschool voor een groot gedeelte bij aan de ontwikkeling van een kind. Rekenen en taal vormen een deel van ons onderwijs. Hiernaast besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van de andere kwaliteiten en talenten van uw kind. We spelen hierbij in op de huidige maatschappij en op wat er in de toekomst verwacht zal worden van onze leerlingen. De Polderrakkers biedt een veilige basis voor groei naar de toekomst.

Op onze basisschool werken niet alleen enthousiaste, professionele leerkrachten, ook ondersteunende medewerkers dragen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. In ons team werken 4 onderwijsassistenten, een gymdocent, een administratieve kracht en een conciërge.

De MedezeggenschapsRaad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en heeft een rol in de besluitvorming binnen op school, als het gaat om belangrijke zaken. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. Zij denkt mee met het team en de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

De OuderVereniging (OV) ondersteunt ons enthousiast bij vieringen en feesten en coördineert de ouderbetrokkenheid. Voor-, tijdens en na school In de school bevindt zich een Buiten Schoolse Opvang te weten; Happy Kids, deze organisatie verzorgt voorschoolse- en na schoolse opvang. Ook tijdens vakantieperiodes kan uw kind gehele dagen opgevangen worden. Tijdens de overblijf worden de kinderen ook opgevangen door Happy Kids. Indien wenselijk kan uw kind binnen de Polderrakkers dus de gehele dag opgevangen worden, in samenwerking met Happy Kids. Voor meer informatie en tarieven, verwijzen wij u naar
www.happykids.nl