Oudercommunicatie    

Op De Polderrakkers communiceren de leerkrachten en ouders met elkaar via de Parro-app. Dit is een app die gekoppeld is aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem op school. Op onze website zijn dus maar een beperkt aantal nieuwtjes te vinden, omdat we deze via Parro delen.

In deze app doen leerkrachten mededelingen die alle ouders aangaan, er kunnen activiteiten worden ingepland of hulpouders gevraagd worden. Ook de schoolagenda met alle belangrijke momenten staat erin vermeld. 

Als er een bericht gestuurd wordt over uw eigen kind, ontvangt u hierover mail vanuit ParnasSys.  

 

Overleg met leerkrachten

Op iedere school, dus ook bij ons, komt het voor dat er twijfels of misverstanden kunnen ontstaan bij ouders/verzorgers. Dit kan zijn over lesstof, sociale situaties of andere zaken. Zeker ook in het contact met ouders handelen wij vanuit onze kernwaarden: saamhorig, transparant en vooruitstrevend. Wanneer u twijfelt over iets of het idee heeft dat er een misverstand is (of dreigt te ontstaan) kunt u altijd contact met ons opnemen. Wanneer u een leerkracht wilt spreken is dit het meest prettig na 15.00. De schoolleider Karin Koets is in principe fulltime aanwezig op school, uiteraard kunt u haar bellen of mailen. Indien nodig, maakt zij een aparte afspraak met u. Op de Polderrakkers hechten wij aan een goede communicatie en goede oplossingen.
 

Huisbezoek

Wanneer uw zoon of dochter bij ons op school komt, komt de leerkracht na verloop van tijd op huisbezoek. Wij hechten als school veel waarde aan dit informele bezoek. Het inschrijfformulier kan persoonlijk worden besproken en de meeste kinderen vinden het, naast een beetje spannend, heel leuk dat de juf op bezoek komt.  

10-minuten gesprek

Aan het begin van ieder schooljaar vindt er een intake gesprek plaats tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. De leerkrachten kunnen zo de ouders en hun kind beter leren kennen. Daarnaast kunnen de ouders kort aangeven wat evt aandachtspunten zijn bij hun kind. Vier keer per jaar zijn er oudergesprekken gepland.
In november is er een voortgangsgesprek met ouders. In groep 8 zijn ook de leerlingen hierbij aanwezig. 


Een week nadat de kinderen hun rapport hebben meegekregen (feb/juni), vinden de 10 minuten gesprekken plaats. Wij kiezen ervoor de leerlingen hierbij aanwezig te laten zijn. We vinden het belangrijk dat een kind zich gehoord voelt en volwaardig meedoet. We zijn van mening dat je een leerling actiever betrekt bij zijn/haar leerproces, wanneer hij/zij aanwezig is bij de rapportbespreking.  Zijn er zaken die u niet met uw kind(eren) erbij kunt bespreken, dan is er altijd de mogelijkheid om een apart gesprek in te plannen.

De ouders van leerlingen groep 8 worden op school uitgenodigd voor een gesprek over de definitieve schoolkeuze voortgezet onderwijs.