Inschrijfformulier 

De aanmelding en inschrijving vindt plaats bij de schoolleiding. Alvorens een leerling wordt ingeschreven, vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de directeur of een ervaren leerkracht.
Naast een gesprek is er een eerste kennismaking met de school, zodat nieuwe ouders de sfeer in de school kunnen proeven.

Inschrijfformulier


Aanvraag verlof

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. De wet spreekt dan van 'buitengewone omstandigheden'. Hieronder vallen: ernstige ziekte in het gezin, godsdienstplichten, jubilea in de familie en huwelijk van een gezinslid. Voor meer informatie over vrijstelling voor school kunt u terecht op de site van de rijksoverheid over de leerplicht.

Voor het aanvragen van verlof dient u het onderstaande formulier ingevuld in te leveren bij de directeur. Deze zal beoordelen of de aanvraag aan de wettelijke voorwaarden voldoet en deze goed dan wel afkeuren.
Alle toegekende verloven kunnen opgevraagd en gecontroleerd worden door de leerplichtambtenaar.


Aanvraag verlof


Tussenschoolse opvang

In de school bestaat tussen de middag de mogelijkheid om over te blijven. De leerlingen die overblijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en worden opgevangen door TSO medewerkers. 
Op onderstaand formulier kunt u aangeven of uw kind 1, 2, 3, of 4 dagen overblijft. U kunt dit formulier bij de leerkracht of directie inleveren.


Tussenschoolse opvang formulier